provincie Limburg.be provincie Limburg

29 projecten WO I goedgekeurd

Bij de tweede oproep voor subsidiëring van lokale WO I-projecten (1 oktober 2013) werden in totaal 29 dossiers goedgekeurd. Hieronder een korte toelichting over de dossiers. Wens je meer informatie over een bepaald dossier, kan je contact opnemen met het PCCE (contactpersoon Dirk Bouve, 011 23 75 74 of dirk.bouve@limburg.be). Onder "Agenda" zullen al de activiteiten de komende maanden gecommuniceerd worden.

1. Gemeentebestuur As, "WO I in As: over vliegtuigen, piloten en oorlogsherinneringen"

Bedoeling is om doorheen het jaar 2014 verschillende activiteiten te organiseren. Eén van de hoofdthema's is het voormalige (Duitse) militaire vliegveld van As. Hierrond zal een tentoonstelling met historische foto's en een maquette van het vliegveld opgezet worden. Aan de tentoonstelling worden ook geleide plaatsbezoeken gekoppeld en zal er een geschiedkundig boek over het vliegveld en het dagelijkse leven tijdens WO I is As uitgegeven worden. De oudstrijdersvlag zal na de noodzakelijke conservatie een permantente plaats krijgen in het museum. Daarnaast vinden er ook enkele thematische cultuurvoorstellingen plaats: een theatervoorstelling, filmavonden, muzikaal optreden met aangepaste WO I-oorlogsmuziek. 

2. Koninklijke Vereniging van Limburgse Schrijvers, Beringen, "WO I in woord en beeld"

Tentoonstelling met Roger Madamske, werken over WO l, waarbij Limburgse schrijvers gedichten, haiku's of zinsneden bij schrijven. Ook jongeren die in Beringen reeds laureaat waren in de poëziewedstrijd nemen deel. Daarnaast geven volgende personen een lezing: Drs Geert Verbeet uit Maastricht over WO I in de beide Limburgen, Marc Bertrands over WO I in Beverlo, voorzitter Heemkunde Beverlo en Chris Cierpial over WO I in Beringen, voorzitter Heemkunde Beringen. Dit alles in samenwerking met de cultuurdienst van Beringen.

3.vzw Bilisium, Bilzen, "De eerste Wereldoorlog in Bilzen"

Ter gelegenheid van de honderste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog plant Bilisium een aantal activiteiten in Groot-Bilzen. Een onderdeel van dit project is de uitgave van een lokaal-historisch werk over het leven in Bilzen in de periode 1914-1918. Het boek behandelt de gebeurtenissen in Bilzen tijdens de oorlogsjaren, de oorlogsslachtoffers, de voedselhulp, de Bilzerse soldaten enz. Gelijklopend vinden twee tentoonstellingen plaats, één in Bilzen-centrum en één in de
deelgemeente Grote-Spouwen. Er zal een oproep gedaan worden onder de lokale bevoling naar relvante WO I-stukken. Aanvullend hierop zullen in het najaar een tweetal lezingen plaatsvinden over de Eerste Wereldoorlog: over de Duitse inval in Limburg en naar de weerslag op het leven in Bilzen tijdens WOl. De initiatieven rond de herdenking van WOI zullen uitgebreid onder de aandacht worden gebracht van de plaatselijke onderwijsinstellingen. 

4.Davidsfonds, Dilsen-Stkkem, "Nacht van de Geschiedenis"

Op 25 maart 2014 zal Davidsfonds Dilsen-Stokkem in samenwerking met Davidsfonds Maasmechelen, de Stedelijke Academie voor Woord, Muziek en Dans en het koor Cantabile uit Dilsen-Stokkem een avondvullend programma rond de herdenking van 100 jaar WO I brengen. Het via de plaatselijke heemkundige kringen en de afdelingen van het Davidsfonds verzamelde authentieke materiaal dat gebruikt wordt tijdens de NAcht van de Geschiedenis, zal later door de 5de en de 6de jaars  leerlingen van de Stedelijke Humaniora Dilsen o.l.v. leerkrachten informatica en met de logistieke ondersteuning van de stad, gedigitaliseerd worden. Tevens is het de bedoeling dat de leerkrachten geschiedenis dit materiaal in de geschiedenisles zullen integreren. Nadien wordt uit het verwerkte materiaal een keuze gemaakt waarrond de leerlingen via groepswerk een presentatie zullen samenstellen over de sociale. economische en maatschappelijke impact van WO I op de plaatselijke bevolking. Deze presentaties zullen n.a.v. 50 jaar Stedelijke Humaniora Dilsen via een toonmoment op het einde van het jaar aan de plaatselelijke bevolking getoond worden.

5. Stadsbestuur Halen, "Wandeling Zilveren Helmenroute"

De wandelroute 'Zilveren Helmenroute' van 9 km wordt uitgebreid langs de Mettenberg en met bezoek aan voormalig Duits Kerkhof. De Mettenberg is hoogste punt van Halen en geeft uitzicht op het volledig slagveld. Op de wandeling worden infozuilen volgens de provinciale Kastanjezuil geplaatst. De volledige wandeling wordt ter beschikking gesteld in de vorm van gedrukte kaart, bewegwijzering en als app voor tablet en smartphone. Met een tijdelijk project zal het terrein van het verdwenen Duits Kerkhof voor een beperkte periode opengesteld worden. Het project wil zo eer brengen aan de Duitse gesneuvelden. 

6. Museum Slag der Zilveren Helmen, Halen "Met oog en oor naar 100 jaar WO I"

Het Museum “Slag der Zilveren Helmen” wil zich extra inspannen om de toegankelijkheid te vergroten, door “aanpassingsmaatregelen” te nemen met als doel een maximale cutuur- erfgoedontsluiting te bewerkstelligen. De reden daarvoor is dat zij de laatste jaren steeds in stijgende lijn méér en méér zowel nationale als internationale belangstelling koesteren. Daarnaast vormt educatie ook een belangrijke pijler.

7. Museum Slag der Zilveren Helmen, Halen "In de ban van WO I"

In 2014 wordt herdacht dat precies 100 jaar geleden de laatste cavalerieslag van het Westen in Halen uitgevoerd werd. Ter gelegenheid van deze dag wordt een specifiek herdenkingsprogramma uitgewerkt dat dit moeten benadrukken. Uiteraard kadert dit binnen een breder VREDES kader. Een greep uit de geplande activiteiten: historische slagveldwandelingen en fietstochten, re-enactment, groots herdenkingsweekend 8 tot 12 augustus 2014...

8.Werkgroep De Groote Oorlog rond de Kluis, "De Groote Oorlog rond de Kluis"

De werkgroep bestaat uit een samenwerking van verschillende Noord-Limburgse heemkringen en betrekt ook de Nederlandse zijde. Het project "De Groote Oorlog rond de Kluis 1914-1918" wil de herdenking van Wereld Oorlog 1, naast het evidente Belgisch, Vlaams en algemeen Limburgs kader, terugbrengen op het regionaal (lokaal) grensoverschrijdend (BE/NL) niveau. Door middel van 5 goed afgewogen thematische en chronologsiche deelprojecten in de periode 2014-2018 wordt een zoveel mogelijke studie en herbeleving van deze belangrijke historische gebeurtenis gerealiseerd. Naast de jaarlijkse deelpublicaties in brochurevorm en jaarlijkse tentoonstelling wil de projectgroep focussen op activiteiten waarbij de bevolking op een interactieve vorm wordt betrokken (fiets -en wandelroutes, workshops, lezingen, schoolprojecten,...) Er wordt een uniek boek over 'spionage en gebeurtenissen rond de draad' in de regio samengesteld en uitgegeven. De thema's zijn:2014 - "Militaire acties Generaal De Schepper rond de Kluis", 2015 - "Den Doodendraad in onze regio", 2016 - "Spionage aan de grens", 20'17-" Dagelijks leven in onze regio", 2018 - "Wapenstilstand en treinramp in Hamont". 

9.Daltonschool 2, Hasselt, "De Bal"

Bedoeling is om WO1 te herdenken en een eerbetoon aan de gesneuvelde soldaten tijdens WO 1 te brengen samen met dekinderen en ouders. Om dit op een leerrijke en actieve manier te doen, gaat er een film met als vertrekpunt WO I gemaakt worden; aansluitend bij dit thema worden thema's als ruzie, verdraagzaamheid, vrede... behandeld. In de klaspraktijk wordt er bij de oudere kinderen dieper ingegaan op WO1. Daamaast gaan de leerlingen het monument dat vlakbij de school ligt onderhouden en komt er een permanente muurschildering van een margriet (het overkoepelend logo voor WO I in Limburg) op de speelplaats. 

10. Toneelvereniging Berk & Breem, Hechtel-Eksel, "Herdenking WO I"

In september 1914 werden een 25-tal boerderijen platgebrand met inboedel en vee als vergeldingsactie van de Partizanen. De gruwel van de “Brand van de Locht” is het uitgangspunt van dit project. Een korte film over dit gebeuren, opgenomen  n.a.v. een evocatie, gebracht door Berk&Breem, zal geduid worden. Gevolgd door oorlogsliederen die de sfeer zullen versterken met als orgelpunt een monoloog (Kerstmis 1914 van Ron Langenus) over Ekselse soldaten die door woede en frustratie overmand, zich opgeeft om te gaan strijden aan het front. Het geheel van de voorstelling omvat ook een tentoonstelling van de Heemkundige Kring met authentiek materiaal.

11. Gemeentebestuur Heers, "Kleine Heerse verhalen in een Groote Oorlog"

Het gemeentebestuur wil samen met de plaaselijke afdeling Heemkunde en de lokale afdelingen van de Nationale Strijders Bond informatie, foto's en faits divers vezamelen van wat er zich tijdens WO I in de verschillende deelkemen van Heers heeft afgespeeld. Doel is een beeld te creëren van hoe de mensen in de gemeente geleefd hebben in de periode 1914-1918; welke de invloed geweest is van de Groote Oorlog op het dagelijkse leven in onze kleine gemeente. Dit moet uiteindelijk resulteren in een rondreizende tentoonstelling die gratis te bezichtigen valt op verschillende plaatsen in onze gemeente, alsook een publicatie. Voor de basisscholen zal er een lesmap "WO I door de ogen van een kind" ontwikkeld worden.

12. Heemkunde Groot-Heers, "Meester Vanwinkel van Heks en zijn Monographie der gemeente Hex gedurende den oorlog"

MeesterVanwinkel - de vader van Ludovic Vanwinkel, de jeugdschrijver die beter bekend is onder zijn pseudoniem Lod. Lavki - was ten tijde van de eerste wereldoorlog onderwijzer en gemeentesecretaris in Heks.  ln 1920 stelde hij zijn herinneringen aan de gebeurtenissen in Heks tijdens de oorlogsjaren op schrift in een manuscript van circa 70 bladzijden. Heemkunde Groot-Heers wil dit document daarom uitgeven in een verzorgde uitgave, met een historisch wetenschappelijke duiding bij de gebeurtenissen die de kronikeur vermeldt. ln de loop van 2014 organiseert Heemkunde Groot-Heers een reeks van drie voordrachten over het leven tijdens WO I in Heers.

13.Heemkundige Kring Heppen, "Herdenking 100 jaar Eerste Wereldoorlog in Heppen - Heppense Oudstrijders"

ln 2014 brengt de Heemkundige Kring van Heppen een boek uit over de oudstrijders uit Heppen die meegevochten hebben in WO I en over de Heppenaars die door de Duitsers werden weggevoerd. 91 inwoners van Heppen gingen vechten aan het front, 7 van hen sneuvelden. Het is voor de eersle maal dat al hun verhalen en gegevens vezameld worden en gebundeld worden in één publicatie. Hieraan wordt ook een tentoonstelling gekoppeld waarin dit verhaal op een aantrekkelijke en educatieve wijze wordt verteld.

14. Bibliotheek,Herk-de-Stad, "De Groote Oorlog in Herk"

Het project heeft aandacht voor het dagelijkse leven in Herk-de-Stad tijdens WOI. Om dit verhaal te vertellen wordt er gebruikt gemaakt van nog nooit eerder ontsloten bronnen: foto's van Louis Strauven (beroepsfotograaf uit die tijd), het lokale weekblad "Nieuws der Week", Annalen van de Ursulinnen, authentieke getuigenissen... Naast een tentoonstelling en een publicatie wordt er een (toeristische) geochache-route uitgewerkt langs 10 locaties in Groot Herk en ontwikkelt de gemeente een educatief programma voor het lager en secundair onderwijs.

15. Documentatiecentrum "De Graef", Kuringen "Kuringen 14/18"

Langs het bestaande wandeltraject rond Prinsenhof (2,5 km) zal via infopanelen (een 30-tal) het leven en leed van de dorpsbewoners verteld worden. Basis voor dit
verhaal vormt een monografie van een soldaat-onderwijzer dat bezorgd is aan het documentatiecentrum. Het verhaal begint ín de jaren 1913 waar een toelichting wordt geven over hoe Kuringen en zijn bevolking in het rustige en landelijke gebied leefden aan de vooravond van de grootte oorlog, en gaat door tot aan het einde van 1919. Het wandeltraject zal op 11 november 2014 plechtig geopend worden. Door toeristische en educatieve wandelingen op maat wil het project zoveel mogelijk mensen bereiken. Gekoppeld aan het wandeltraject wordt elke gesneuvelde soldaat op een gepaste manier geëerd en vinden er verschillende randactiviteiten plaats om het project onder de aandacht te brengen: geochaching, publicaties, kunstprojecten...

16. Gemeente Lanaken, "Op stap langs de Groote Oorlog in Lanaken"

Tijdens de Groote Oorlog werden er in Lanaken grote vernielingen aangebracht. Het Lanaken van nu is maar een schim van wat het voor de Eerste Wereldoorlog was, wordt in Lanaken wel eens verteld. De gemeente zal op een achttal plaatsen infoborden over de oorlog plaatsen. Die borden, samen met een laagdrempelige wandel- of fietskaart laten toe om de passanten en recreanten te informeren over het Lanaken van 100 jaar geleden. De infoborden worden geplaatst a rato van 2 borden per jaar, zodat we de plaatsing in de hele periode 2014-2018 kunnen realiseren. Bij elk bord dat onthuld wordt, hoort ook een laagdrempelige activiteit. Voor de infoborden wordt vertrokken van het concept Kastanje. 

17. Gemeente Lanaken, "Op zoek naar de Groote Oorlog in Lanaken"

Vertrokken wordt van het lokale verhaal, de specifieke gebeurtenissen in Lanaken en het dagdagelijkse leven van de gewone man. Op het programma staat tussen 2014 en 2018 elk jaar een publicatie, in verschillende thema's opgesplitst. De publicaties vormen samen een reeks van vijf cahiers. Deze vijf publicaties worden thematisch ingevuld, volgens de thema's die tijdens de verschillende jaren aan bod komen: 2014 de inval, 2015: de electrische draad, 2016: het dagelijks leven, 2017: Lanakense soldaten, 2018: bevrijding en herinnering. Aan de voorstelling van de publicatie worden publieksactiviteiten gekoppeld. Verder staan er actviteiten voor het onderwijs op het programma.

18. Gemeente Leopoldsburg, "Tentoonstelling: De Groote Oorlog in Leopoldsburg"

ln 2014 wil de gemeente Leopoldsburg uitpakken met een tentoonstelling over 'De Groote Oorlog in Leopoldsburg'. Het uitgangspunt is om de ientoonstelling inhoudelijk op een professionele, educatieve, hedendaagse en toegankelijke manier in te vullen en uit te werken, om op die manier de inwoners van Leopoldsburg, scholen en toeristen bewust te maken van de Eerste Wereldoorlog en de impact daarvan op onze gemeente. ln de tentoonstelling zal aandacht besleed worden aan de betekenis van WO l, zowel voor de wereld als voor onze gemeente, aan de Duitse bezetting van Leopoldsburg, de veldtocht van generaal Deschepper, de
smokkelactiviteiten ("den draad') en het gifgas dat hier door de Duítsers uitgetest werd. Ook zal ingegaan worden op de nasleep van de oorlog in Leopoldsburg

19. Museum Kamp van Beverlo, Leopoldsburg "Herinrichting zaal 2 van het Museum, in het kader van WO I"

ln 2014 wil het Museum Kamp van Beverlo in Leopoldsburg zaal 2 volledig herinrichten met als thema WO I. Gezien het unieke militaire erfgoed dat binnen de gemeente aanwezig is en het bijzondere verhaal dat er rond WO I verteld kan worden, wil het museum hier specifieke aandacht aan besteden in zijn permanente collectie. De herinrichting van de zaal kan gezien worden als een eerste stap in de vemieuwing van het museum.

20. Campus Atheneum Leopoldsburg, "Week van de Amateurkunsten - Wereldoorlog I"

De school (basisschool, middenschool en bovenbouw) zal deelnemen aan de "Week van de Amateurskunsten" met als thema WO I. Elk facet van het project wordt uitgevoerd door de leerlingen. Er zijn verschillende onderdelen: poëzie en sketches uit WO I, EHBO post met authentieke kleding en materiaal, kunstprojecten van/door/met leerlingen,... Met dit project wil de school een eerbetoon brengen aan de oorlogslachtoffers en de jeugd bewustmaken wat oorlog is.

21. vtbKultuur Limburg, "Limburg in de Groote Oorlog"

vtbKultuur Limburg wil in de rand van het militair gebeuren (politiek, strategie enz.) verslag brengen over de menselijke kant van de tragedie. "De Groote Oorlog" en de invloed op de kleine man en vrouw in zijn Limburgse stad of dorp: kunststromingen, vrouwen en kinderen (kindsoldaten), poezie, muziek.. vtbKultuur wil dit doen aan de hand van kwalitatieve lezingen en uitstappen. 

22.Limburgse Studies vzw, "Burgerslachtoffers in Limburg tijdens WO I"

Dit project vestigt de aandacht op de burgerslachtoffers die tridens de Eerste Wereldoorlog in Limburg gevallen zijn. De oorlog speelde zich immers niet alleen aan het front af, maar ook in onze dorpen. Op verschillende plaatsen wordt gewerkt aan de herdenking van gesneuvelden en oudstrijders, maar de burgers die ten gevolge van oorlogshandelingen het leven lieten dreigen vergeten te worden. De resultaten van het onderzoek zullen verwerkt worden in een lesbrief, een ontmoetingsdag en een publicatie (met een overzicht van de slachtoffers en een selectie van de sporen van de herdenkingscultuur rond de Limburgse burgerslachtoffers).  

23. Geschied- en heemkundige kring Groot-Lummen, "Lummen en (West-)Limburg tijdens de Eerste Wereldoorlog"

De markantste gebeurtenis is de brand van Lummen op 18 augustus 1914. De helft van het dorp werd platgebrand. Hierrond organiseert de Geschied- en heemkundige kring een tentoonstelling en een (geleide) wandeling doorheen Lummen. Bij het project hoort ook de publicatie van Hoofdonderwijzer Karel Thiels. Hij schreef een eeuw geleden niet alleen het Lummense verhaal, maar het verhaal van West-Limburg, Limburg, België, zelfs van Europa. Een lesmap wil de Lummense scholen de kans geven om voor de herdenking van de Groote Oorlog te vertrekken van de lokale situatie

24. Stad Maaseik, "Pijn en heling in WO I"

De Stad Maaseik was tijdens WOI een bezette stad en vocht bijgevolg niet actief mee in de oorlog. Toch speelde de stad Maaseik een belangrijke rol in ondermeer de ziekeverzorging en de opvang van slachtoffers. De tentoonstelling "Pijn en heling in WOI" wil een algemeen beeld geven van Maaseik als bezette stad. De stad grenst rechtstreeks aan Nederland, waardoor ook de relatie met het neutrale land onontbeerlijk is in dit project. Hierbij speelt vooral de dodendraad een cruciale rol. Heel wat mensen sneuvelden of raakten gewond tijdens WOI en niet altijd door de meest voor de hand liggende oorzaken. De evolutie in de geneeskunde tijdens de oorlogsjaren speelde een cruciale rol voor de overlevingskans van de gewonden.

25. Gemeente Maasmechelen, "De Groote Oorlog in de fusiegemeente Maasmechelen"

Het gemeentebestuur wil de Groote Oorlog herdenken met een gevarieerd aanbod van lezingen, film en theater en educatieve initiatieven naar
scholen en geïnteresseerden. Met een interactieve tentoonstelling wordt het dagdagelijkse leven van de inwoners van de fusiegemeente
Maasmechelen in beeld gebracht. Er wordt aandacht besteed aan de onvoldoende gekende loopgraven en schietoefening op de Mechelse Heide. In samenwerking met Agentschap Bossen en Natuur en het Regionaal Landschap zal er een wandelroute uitgestippeld worden in de Mechelse Heide. In dit gebied bevinden zich nog restanten van een Duits oefenterein. Dit oefenterrein stond ook in verbinding met het vroegere vliegveld in As. Verder worden de oorlogsmonumenten aangepakt en krijgen een verfraaiingsbeurt. Deze worden door  wandel - en fietsroutes verder ontsloten. 

26. Campus Tichelrij, Sint-Truiden "De Groote Oorlog in Sint-Truiden" 

Tijdens verschillende lessen (Nederlands, geschiedenis, plastische opvoeding, Frans, Engels en levensbeschouwelijke vakken) worden de leerlingen (van de 1ste, 2de en 3de graad ASO) in contact gebracht met de geschiedenis en de beleving van wereldoorlog l. De focus ligt op de dagdagelijkse verhalen. De leerlingen gaan dan hun eigen gevoelens en ervaringen op een creatieve manier vorm geven (door middel van teksten, kunstwerken, poëzie, filmpjes, foto's, collages, ... ). Al deze producten worden gebundeld in een boek en worden tentoongesteld. De leerlingen van 6 humane wetenschappen gaan voor hun ondezoeksopdracht het leven van lokale "helden" tijdens wereldoorlog I proberen te reconstrueren aan de hand van archiefmateriaal. Daarnaast zullen de leerlingen deze personen (de lokale helden) terug tot leven brengen in het stadsbeeld. Lezingen voor de leerlingen en geïnteresseerden zorgen voor extra inhoud. 

27. Stad Tongeren, "De Groote Oorlog, veraf maar toch zo dichtbij"

De stad zal een tentoonstelling organiseren over Tongeren en Tongenaren in 1914-1918. De tentoonstelling gaat dieper in op de algemene geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog maar de focus ligt voornamelijk op het lokale verhaal. Het is echter niet de bedoeling om een saaie opeenvolging van veldslagen te geven
maar eerder een combinatie te maken van historische informatie en het verhaal van de 'kleine man'. Het doel is een hedendaagse belevingsvolle (o.a. ensceneringen, geluidseffecten, lichteffecten, ...) tentoonstelling te ontwerpen die boeiend is voor jong en oud.

28. Toerisme Voerstreek vzw, "Na 100 jaar bepaalt WO I nog altijd het uitzicht van de Voerstreek"

Een boek waarin de impact van WO I uitvoerig wordt besproken heeft aandacht voor het dagelijkse leven in Voeren, de electrische draad, de spoorwegverbinding door Voeren,... Daarnaast worden er 3 themawandelingen (in Moelingen, Sint-Martens-Voeren/Sint-Pieters-Voeren en Teuven/Remersdaal) uitgestippeld langs sites die herinneren aan WO I. De trajecten lopen zoveel mogelijk via het wandelroutenetwerk van de Voerstreek. De themawandelingen worden aangeboden op een kaart met daarbij een beschrijving van de sites.

29. Gemeentebestuur Zonhoven, "De Groote Oorlog in Zonhoven 1914-1918"

Het project start met een tentoonstelling rond WO I en de gevolgen hiervan voor Zonhoven en zijn inwoners. Daar sluit ook een geleide rondleiding bij aan voor de Zonhovense leerlingen van het 5de en 6de leerjaar. Als tweede deel laat de gemeente de Zonhovenaren de oorlog opnieuw beleven aan de hand van de Oorlogsaffiches die in de periode 1914-1918 opgehangen werden in de gemeente. ledere affiche wordt gekaderd dmv een korte tekst. De teksten worden samen met de affiches gepubliceerd in het gemeentelijk infoblad 'De Zonhovenaar'. Dit loopt over een periode van 4 iaar. Gelijktijdig met de tentoonstelling worden er cultuurvoorstellingen en lezingen georganiseerd.

 

Informatie over de eerder toegekende subsidieaanvragen (oproep van 1 april 2013) vind je hier.


Andere nieuwsberichten

Extra helm in Pasewalk (D)
Herdenkingsweekend 'Slag der Zilveren Helmen' (Halen)
Limburg 1914-1918. Kleine verhalen in een Groote Oorlog.
100 jaar wapenstilstand, 4 jaar herdenking
Wapenstilstand in Limburg in 1918
'Grensgeval' herdenkt treinontploffing in Hamont
Stijn Meuris vertelt kleine verhalen uit de Groote Oorlog
Expo Dit Zien Wij in Diepenbeek
Expo Dit Zien Wij in Lommel
Geniet mee van de opening en prijsuitreiking van 'Dit Zien Wij'
Expo 'Dit zien wij'
Fotowedstrijd groot succes
Studenten fotografie brengen Limburg in beeld
Studenten creatief aan de slag met (potentieel) Limburgs Erfgoed
Limburg1914-1918: beste erfgoedproject ter wereld
Dit Zien Wij - Fotowedstrijd
Open Monumentendag
Fietsen langs klaprozen en margrieten
3 subsidiedossiers goedgekeurd
'Limburg1914-1918' Best Achievement Award
Opening 'Helmen' in Halen - 15 mei
Limburg 1914-1918 geselecteerd voor Europese prijs!
Oproep nieuwe subsidieaanvragen
5 subsidieaanvragen WO I goedgekeurd (call oktober 2015)
Oproep subsidies WO I: ook infrastructuurwerken!
6 subsidieaanvragen WO I goedgekeurd (call april 2015)
Definitieve locatie helmen
DVD 'Kleine verhalen in een Groote Oorlog'
Laatste halte voor succesvolle Limburgse WO I-tentoonstelling
‘Limburg 1914-1918' internationaal bekroond door Europa Nostra
Betonnen Stahlhelmen uit expo Limburg 1914-1918 zwermen uit over heel Limburg
Workshop Digital Storytelling WO I
Educatief pakket basisonderwijs
Rondreizende rollup tentoonstelling Limburg: reserveer tijdig
Volg dagelijks het verhaal van Mathilde Paukens
Dagboek van Kolonel Marcel Sodermans
Limburgse klokken luiden ter herdenking WO I
17 subsidieaanvragen WO I goedgekeurd
Rol beide Limburgen (BE/NL) in WOI
Promotie van je project?
Opendeur Landcomponent 18 mei 2014
Stijn Meuris brengt performance over WO I in Limburg
Nieuwe publicatie
24 Limburgse oorlogsgedenktekens beschermd als monument
Pijn en heling tijdens WO I
Ook in 2014 ondersteuning voor lokale WO I-projecten!
"Gedode en tot dwangarbeid veroordeelde burgers"
Oplijsting van alle Belgische WO I slachtoffers
Een Limburgse blik op het IJzerfront
Online tool voor herinneringseducatie
"De herinnering blijft"
Dilemma 14/18: een leuk inleefspel voor jongeren...
Limburgse verhalen opgenomen in Europeana1914-1918
Gloednieuwe overzichtskaart van de Grote Oorlog
"ORD"-stenen in Moelingen...
Website Belgisch vluchtelingenkamp in Uden (NL)
Goedgekeurde subsidieaanvragen oproep 1 april 2013
Subsidieaanvraag WO I-project: 1 oktober 2013!
Vernieuwde publiekswebsite Erfgoedplus.be gelanceerd
Herbekijk het Limburgs verhaal in Ten Oorlog
Federale website rond WO I in België
Boekreview bronnengids WO I in Limburg
3 juni: Limburgs WO I-verhaal in tv-reeks
Guldenboek der vuurkaart
Collectiedag WO I in Limburg: een eerste verhaal
Collectiedag WO I: een groot succes!
Helpende handen gezocht voor WO I collectiedag
Verslaggeving vanuit Nederlandse hoek over WO I
TV-programma "Ten Oorlog" filmt in Genk
Een fictief soldaat op facebook vertelt over WO I
Collectiedag WO I (Hasselt)
Met een kodak naar het IJzerfront. De oorlogsfoto's van Jean Pecher.
Oproep verhalen over Belgenkamp in Harderwijk (NL)
Ontmoetingsdag WO I in Limburg: terugblik
Bronnengids Limburg 1914-1918
1 april: deadline subsidieaanvraag WO I-projecten (eerste oproep)
Europeana en de Eerste Wereldoorlog
Subsidiereglement WO I in Limburg