provincie Limburg.be provincie Limburg

Oproep nieuwe subsidieaanvragen

Tot 1 april 2016 vindt de zevende oproep voor subsidiëring lokale WO I projecten plaats.
Scholen, verenigingen, gemeentebesturen, vzw’s… kunnen een subsidie van max 50% van de projectkost aanvragen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  • projectsubsidies voor tijdelijke projecten: maximum van 8 000,00 euro
  • investeringssubsidies voor permanente infrastructuur-, inrichtings- en/of materieel erfgoedontsluitingsprojecten: maximum van 12 500,00 euro

In totaal werden er reeds 68 projecten (verdeeld over 33 Limburgse gemeenten) ondersteund.
De goedgekeurde projecten bieden je mogelijk inspiratie voor je eigen project. Een overzicht vind je hieronder.

Download hier het reglement of doe je aanvraag via het project- of invensteringsformulierHeb je zelf een projectidee neem dan zeker contact met ons op. Ook voor het invullen van het aanvraagformulier kan je een beroep doen op ons.

 

Er werden reeds heel wat publicaties rond de Eerste Wereldoorlog in een Limburgse gemeenten uitgegeven


Overzicht goedgekeurde subsidieaanvragen periode april 2013 - oktober 2015

 1 oktober 2015

NSB Gingelom Montenaken, Gingelom: We Zullen Ze Blijven Herinneren (projectaanvraag)

Het project is een cluster van activiteiten die mekaar ondersteunen waardoor het resultaat meer moet zijn dan de som van de activiteiten afzonderlijk. Het project richt zich tot alle leeftijden, maar in het bijzonder tot jongeren en jong volwassenen teneinde de duurzaamheid ervan te verzekeren. Herdenkingsplechtigheden verschrompelen o.a. doordat de laatste oud-strijders stilaan verdwijnen en doordat er geen opvolging is en weinig interesse vanuit de bevolking. Door deelname aan "Pletoon Experience" in Passendaele en een bezoek aan de Militaire begraafplaatsen wil de strijdersbond jongeren aan den lijve laten ervaren hoe wreed oorlog kan zijn. Dit is geen "reisje", het is een belangrijk middel om jongeren meer inzicht te doen krijgen in wat zich in 1914-1918 afgespeelde. Op die manier probeert de stijdersbond ook de toekomst van de herdenkingsplechtigheden te verzekeren en meer onder de aandacht te brengen.

Vzw Over Grenzen, Lommel: Over Grenzen (projectaanvraag)

De geluidsvoorstelling ‘Over grenzen’ is een theatrale audiotour op de Duitse militaire begraafplaats van Lommel, die alle denkbare grenzen opzoekt in het nadenken en spreken over vrijheid en vrede. Die met een grote diversiteit aan verhalen de beeldvorming en het verhardende zwart-wit of goed-fout denken van deze tijd doorbreekt. De oorlog van toen gaat niet alleen over vroeger, maar dient als zuurstof voor de toekomst. De combinatie van de abstractere weergave van de werkelijkheid in beeld, geluid en documentaire fictieteksten enerzijds en de realistische verhalen uit de interviews anderzijds maken ‘Over grenzen’ tot een theatrale belevenis die ruimte biedt aan eigen associaties, met name in de stiltes tussen de fragmenten. Zo ontstaan er bij het publiek nieuwe verhalen die ook weer gedeeld kunnen worden. Het project wil op die manier verbindingen maken in een breed publiek. Dat begint al bij de totstandkoming van de voorstelling. Jonge professionals werken samen met jonge scholieren, kinderen en bewoners uit de regio. Zij vullen een rol in productionele ondersteuning of als figurant of spreker. Dat zorgt niet alleen voor draagvlak, maar ook voor een leerzame cross-over tussen diverse kunst- en sociaal-maatschappelijke disciplines.

Gemeentebestuur Maasmechelen: Verder onderzoek naar de aanwezigheid van Duitse troepen in Houthalen-Helchteren (schiettereinen), As (Fliegschule) en Maasmechelen (Minewerferschule) tijdens WO I (projectaanvraag)

ln vele Limburgse gemeenten werd in 2014 het begin van de Groote Oorlog herdacht, ook in de gemeenten As en Maasmechelen. As en Maasmechelen hebben geen groot wapengekletter gekend maar de aanwezigheid van de Duitse bezetter was wel gekend: inkwartieringen, opeisingen, verhalen van spionage, de elektrische draad, ... In de lokale geschiedenis springen de ‘Fliegschule’ in As en de ‘Minenwerferschule’ in de Mechelse Heide in het oog. Bunkers en loopgraven herinneren aan dit hoofdstuk maar toch zijn er nog vele lokale vragen: waar werden de troepen ingekwartierd? Hoe lag de relatie tussen de ‘Minenwerferschule’ en de vliegschool in As? Bestaan er nog geschreven documenten? Bestaat er nog foto- of filmmateriaal? Daarom wil de gemeente verkennend onderzoek laten uitvoeren in de Duitse rijksarchieven in Potsdam, Stuttgart en/of Freiburg.

Gemeente Lummen: Herdenkingsplaat Meldert (investeringsaanvraag)

Lummen heeft zwaar geleden tijdens de oorlog. In samenwerking met de oudstrijdersbond zal er ter nagedachtenis van de Lummense gesneuvelden een nieuwe gedenkplaat gemaakt worden. Deze herdenkingsplaat zal bevestigd worden aan de kerk van Meldert. Op die manier wil de gemeente iedereen die de plaat ziet herinneren aan de gruwel van oorlog en de offers die gebracht zijn.

Zolad+, Riemst: Toeristische ontsluiting omgeving Navagne (Moelingen-Voeren) (investeringsaanvraag)

Tijdens historisch onderzoek naar het koninklijke fort Navagne kwam naar voor dat de locatie in WOI een belangrijke rol heeft gespeeld. De ontsluiting van de erfgoedsite verloopt in drie stappen. Ten eerste worden twee zuilen (volgens het kastanje concept) met een infobord geplaatst met informatie over de locatie en de historische feiten, ten tweede wordt een publicatie voorbereid rond de geschiedenis van het fort van Navagne. Hierin worden ook de nadagen van het fort besproken, o.a. de historiek van het goed Dessain dat eertijds dienst deed als tolkantoor voor de Oostenrijkers en dat door de Duitse troepen in 1914 in brand werd gestoken. Tot slot zal de locatie ontsloten worden via (grensoverschrijdende) wandelpaden.

 

1 april 2015

Vrouw & Maatschappij Leopoldsburg, Heppen: Auberge Princesse Charlotte - De rol van de vrouw tijdens WOI; de grote omwenteling (projectaanvraag)

Met dit project wilde ‘Vrouw en Maatschappij Leopoldsburg’ de historische rol van de vrouw in de Eerste Wereldoorlog onder de loep nemen, wat resulteerde in twee avondvullende voorstellingen op 12 en 13 september 201 5 in het CC Leopoldsburg. In deze voorstelling werd op een laagdrempelige maar historisch verantwoorde wijze duidelijk gemaakt dat WO I een bijzonder grote impact had op de positie van de vrouw in de maatschappij, en cruciaal was in de verdere emancipatiebeweging in de 20ste eeuw. De voorstelling 'Auberge Pnncesse Charlotte' schetste aan de hand van woord, zang en dans een fictief verhaal dat is gebaseerd op waargebeurde feiten.

Bibliotheek, Bree: Sporen van de Groote Oorlog in Bree (projectaanvraag)

Vertrekkend vanuit historische documenten (briefwisselingen, postkaarten, foto's en objecten) werd de impact van de Groote Oorlog op de lokale gemeenschap getoond. De oorlog speelde zich dan wel af in de loopgraven, maar de bezetting had ook gevolgen voor de Breese bevolking. Dit verhaal wilde de bibliotheek van Bree tonen aan zijn gebruikers in een tentoonstelling opgebouwd rond de historische figuur Jeanneke van den Bosch. Bij de tentoonstelling werd een lesmap gemaakt en werden allerlei andere activiteiten (creatieve worksh ops, fietstocht, lezingen, theatervoorstelling...) uitgewerkt om een zo breed mogelijke doelgroep te bereiken.

Gemeente Meeuwen-Gruitrode: De Oorlog van Nolke Dieker. De Groote Oorlog in Meeuwen-Gruitrode (projectaanvraag)

ln samenwerking met Heemkring De Reengenoten werd er een tentoonstelling uitgewerkt (6 tot 22 november in CC Cultuurpunt) over wat WO I betekende voor Meeuwen-Gruitrode en haar inwoners. De band met de lokale mensen en feiten stond centraal.  Het ging o.a. over info van oudstrijders, correspondenties van brancardier Amold Knevels (alias Nolke Dieker) met het thuisfront, foto's en documenten alsook tastbare voorwerpen uit het dagelijks leven als zaken die behoorden tot de wapenuitrusting van de soldaat. Het algemene verhaal van de oorlog kreeg zo vorm via lokale mensen, verhalen en objecten. De lokale (school)gemeenschap werd zoveel mogelijk betrokken bij het project

Stad Hamont-Achel: Den Draad (investeringsaanvraag)

Met het project wilde de Stad Hamont-Achel het bestaande erfgoedverhaal rond WO I in Hamont-Achel terug een nieuw leven geven door het uitwerken van een belevingsroute met als kernactiviteit: het verhaal van de elektrische draad, beleefd door de grensbewoners, de smokkelaars, de spionnen, de briefschrijvende ouders voor de frontsoldaten en vice versa, de vaderlandslievende recruut,.. 
De bestaande opstelling van ‘Den Draad’ werd met 300 meter in het landschap verlengd en er werden tal van belevingselementen in verwerkt. Het accent in de beleving kwam te liggen op de "manier waarop de mensen de draad overstaken". Tenslotte werd het project uitgebreid met een reconstructie van een Duits wachthuisje bij de Achelse Kluis.

Maasmechelen Leisure Valley vzw, Maasmechelen: Den Doodendraad (investeringsaanvraag)

De VZW Maasmechelen Leisure Valley plaatste in nauwe samenwerking met de gemeente Maasmechelen een gedeelte van de dodendraad terug in Kotem, en dit aansluitend bij de provinciale huisstijl Kastanje. Ter plaatse kunnen korte filmpjes via een QR-code bekeken worden: het verhaal van een moeder die haar kind verloor, een Nederlander die informatie tracht over te roepen naar de Belgen, een Duitse soldaat die de wacht optrekt en de belevenissen van een jongeman die vlucht om te gaan strijden voor het vaderland.  

Gemeente As: Bunkerwandeling en herdenkingsmonument Vredesmuur (investeringsaanvraag)

In de buurt van de voormalige kolonie liggen er verschillende bunkers en betonplaten van het oude (oorspronkelijk Duitse) vliegveld die nog stille getuigen zijn van het oorlogsverleden in As. Naar analogie van de succesvolle bunkerwandelingen in Maasmechelen wilde het gemeentebestuur van As een bewegwijzerde wandeling uitwerken die de verschillende bunkers met elkaar verbindt. De bunkers en een aantal betonnen platen van de aanvliegroute werden toegankelijk gemaakt voor bezoekers. Een kindvriendelijke bewegwijzering leidt de bezoekers actief richting de tuinen van de kolonie de Beeckman - voormalige kazernes van de Duitse bezetter. In en rond deze gebouwen is tevens de (oorlogs)geschiedenis te ontdekken. Naar aanleiding van 100 jaar WOI wordt er ook met kinderen een "vredesmuur" gebouwd, via een vier jaar durend kunstproject.

 

1 oktober 2014

Stad Genk, “Een toekomst voor oorlogsverleden en het H. Hartmonument in Genk” (investering)

Het H. Hartmonument in Genk werd opgericht na de Eerste Wereldoorlog en werd nadien uitgebreid met de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Om deze reden werd het monument op 22 januari 2014 beschermd als monument.
De opzet van het project is om het gebruik en de betekenis van dit monument te bevragen en te onderzoeken. Het monument wordt duidelijk gebruikt op de betekenisvolle herdenkingsdagen maar blijkt toch niet te gelden als algemeen oorlogsmonument van Genk. De doorlichting gaat gepaard met een zoektocht naar hoe het monument aangepast moet worden – inhoudelijk en/of fysiek – om wel aan de verschillende vragen een antwoord te bieden. De opzet is dan tot een éénduidige visie en artistieke vertaling van herdenking rond oorlog en vrede in Genk.

Gemeente Herstappe, “Herstappe anno 1914. In de schaduw van het fort” (project)

In Herstappe werden de pastoorsverhalen / notulen, die gevonden zijn in de sacristie, terug tot leven geroepen in het dorp door middel van opvoeringen. Vele van de “kleine verhalen” hebben de inwoners van het dorp nooit gehoord. De ontploffing van het Fort van Loncin, enkele kilometer verder gelegen, werd herdacht en gesimuleerd. Aansluitend bij het project werden er (film)voorstellingen georganiseerd, werd er een tentoonstelling opgebouwd en vonden er lezingen plaats.

Historische Kring Membruggen, Riemst, “Oud-Strijdersvlag van Membruggen met vlaggenfeest als orgelpunt van WO I-drieluik” (project)

Rond een teruggevonden oudstrijdersvlag werd een vlaggenfeest georganiseerd, voor en door dorpelingen en geïnteresseerden. De vlag werd, na een beperkte conservatie, opnieuw ‘heringehuldigd’,  en stond centraal in een tentoonstelling rond alle andere vlaggen van Membruggen. De achterliggende geschiedenis van de vlaggen werd in de verf gezet door middel van tentoonstellingspanelen.

Dit vlaggenfeest was de afsluiter van een drieluik van WO I erfgoedinitiatieven van de Historische Kring Membruggen nl. de tentoonstelling ‘De jongens van Membruggen in den grooten oorlog 14-18’ in 2011 en de publicatie en boekvoorstelling van het boek ‘De mensen van Membruggen in 14-18’ in 2014. Verder paste dit initiatief in het grote WO1-project van de gemeente Riemst en GOGRI.

Paal online, Beringen, “Paal in de Groote Oorlog. De herinnering blijft” (project)

Het project ‘Paal in de Groote Oorlog. De herinnering blijft’ bestaat uit 4 delen. Vooreerst werd er op de website informatie verzameld over algemene en lokale WO I-verhalen.  Op 10 november 2015 werd een kunstzinnige herinneringsavond georganiseerd in het O.C. De Buiting. Naast een optreden van de harmonie was er ook een optreden van de volkskunstgroep met muziek van de oorlogsjaren, afgewisseld met oorlogspoëzie en een lezing door Luc Vandeweyer. Aansluitend op deze avond was er een tentoonstelling over het dorp Paal in WO I.

Werkgroep Frans Kusters, Lanaken, “Herdenking Frank Kusters” (project)

Frans Kusters gaf zoals zovele jonge mannen in Limburg in 1914 gehoor aan de oproep van koning Albert I om 'voor God en vaderland' te strijden. Hij keerde niet terug naar huis. Wat rest zijn foto's, brieven, archief, voorwerpen. Zijn grafmonument in de lJzertoren en het herdenkingsmomument in Rekem zijn stille getuigen van zijn engagement aan het lJzerfront. De werkgroep Frans Kusters wilde zijn levensverhaal en engagement via verschillende inhoudelijke initiatieven meer weerklank geven bij de lokale dorpsgemeenschap en bij een breder Limburgs publiek en tevens de boodschap van 'nooit meer oorlog' verder uitdragen. Ze deden dit via de jaarlijkse academische zitting en lezingen, een lesbrief en een tentoonstelling maar ook digitaal door o.a. de fiche op de ‘Namenlijst’ van ‘ln Flanders Fields’ museum verder aan te vullen en door de bewaarde tijdsdocumenten duurzaam te inventariseren via het erfgoedregister en te ontsluiten via Erfgoedplus.be.

Vzw Heemkring Heidebloemke, Genk, “1914-1918, 100 jaar Groote Oorlog” (project)

Het project 'Ooggetuigen WO I in Genk' was een drieluik dat kadert in de 100 jaar herdenkingsactiviteiten rond WO l: uitgave van het gelijknamig boek, een tentoonstelling Genk tijdens WO I en een theaterproductie met uitgave van een dichtbundel WO I.
Naast de kleine lokale verhalen (aangevuld met nooit eerder gepubliceerde foto’s), werd ook de ontwikkeling van de steenkoolproductie tijdens WO I belicht.

 

 1 april 2014

Gemeente Alken, "Alken tijdens de Groote Oorlog" (project)

Deze tentoonstelling werd opgebouwd rond de 3 volgende hoofdthema's: de Duitse inval in Alken (van 8 tot 18 augustus 1914), het dagelijkse leven te Alken tijdens de oorlogsjaren( vb soepbedeling in scholen, regelingen waar de mensen toen moesten aan voldoen) en tenslotte Alkenaren aan het front ( brieven - materialen - foto's ).

Heemkring Landrada, Bilzen, "Munsterbilzen in de Groote Oorlog 1914-1918" (project)

Ter gelegenheid van de herdenking van Wereldoorlog I werkte heemkring Landrada drie initiatieven uit: een publicatie, de digitalisering van de verscheidene documenten over Munsterbilzen die betrekking hebben op wereldoorlog I en een tentoonstelling die op verschillende tijdstippen werd opgesteld.

Tandem vzw, Diepenbeek, "Requiem of a hope. Herinneringen aan de Groote Oorlog" (project)

Er werd een programma uitgewerkt rond de Eerste Wereldoorlog met muziek als bindende factor. Zowel in Diepenbeek als in Tongeren werd er een uitvoering gebracht van het requiem van Fauré en het ‘Requiem of a Hope’ van Mawby Colin en dit door 'de Kleine Cantorij' van Tongeren. ln Diepenbeek werd het concert opgeluisterd door Godfried Kippers die gedichten bracht uit het boek 'We werden honderd jaar ouder: dichters over de eerste wereldoorlog', en gedichten van Käte Kollwitz, die betrekking hebben op Wereldoorlog l. Tevens werd er in samenwerking met de heemkundige kring een fototentoonstelling ingericht die betrekking had op WO l. In Tongeren vond op 1 november hetzelfde concert plaats in de OLV - Basiliek. Als intermezzo tussen de twee requiems werden er pakkende stukken voorgedragen uit ‘Tongeren gedurende de Duitse bezetting, 1914-1918' en de gepubliceerde pastoorsverslagen.

Vrije School Halen vzw, Halen, "De Groote Oorlog door kinderogen. Een margrietje voor papa in de Groote Oorlog" (project)

Alle kleuters en kinderen van het 1ste t.e.m. het 6de leerjaar van ‘Wegwijs Halen’ gingen met woord en dans op zoek naar antwoorden op vragen als: wie waren die soldaten, wie waren de gewone Halenaren, wat deed de ‘Slag der Zilveren Helmen’ met die mensen, hoe beleefden jong en oud de Eerste Wereldoorlog? In de Rietbron (Gemeenschapscentrum Halen) brachten zij eind oktober vier toneelvoorstellingen.

Gemeente Ham, "Oorlogskerkhof WO I Oostham" (investering)

Aan het oorlogsmonumentenpark te Oostham werd de evocatie van een oorlogskerkhof neergezet. Ongeveer 320 witte kruisjes werden op deze goed zichtbare plaats ingeplant. Elk kruisje werd voorzien van een plaatje met de naam van een gesneuvelde, weggevoerde of oud-strijder uit Ham. Deze plaatjes kregen een QR-code,  met extra informatie betreffende de betrokken persoon: zijn personalia, militaire carrière, foto's en bidprentjes. Op het plaatje staan enkele basisgegevens.

Het Stadsmus, Hasselt, "Geen nieuws, goed nieuws?! Hasselaren en WO I" (project)

De Eerste Wereldoorlog is tot nu toe vooral bestudeerd vanuit een militair oogpunt. Vandaag ligt het accent meer op de persoonlijke verhalen en het alledaagse leven. Hasselt wilde voor de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog hier op aansluiten met een tentoonstelling en lezingen in ‘Het Stadsmus’, het stedelijk museum.

Koninklijk Atheneum I, Hasselt, "Ten Strijde" (project)

Uitgangspunt voor het project was de gedenksteen die zich in de tuin van de school bevindt met de namen van slachtoffers (leerlingen, leerkrachten) uit de Eerste  Wereldoorlog. Door dit project gingen de leerlingen op zoek  naar de verschillende aspecten van de oorlog om zo na te gaan hoe de oorlog beleefd werd. Via verschillende deelopdrachten kwamen de leerlingen in contact met het oorlogsverleden. Nadien werd dit verleden creatief verwerkt in het sluitstuk van het project, een tentoonstelling georganiseerd in de gebouwen van de school. Tot slot werd het project gelinkt aan een solidariteitsactie, gekozen door de leerlingen.

Geschied- en Heemkundige Kring, Heusden, "Heusden eert zijn helden" (project)

Uitgeven van een boek ‘Heusden eert zijn helden’. Een geschreven beeld over de oudstrijders aan het front met een officiële lijst van al de oudstrijders met hun persoonlijke gegevens en veel onuitgegeven fotomateriaal, brieven, anekdotes, belevenissen... Inrichten van een tentoonstelling over dit onderwerp met schoolbezoeken aan deze tentoonstelling.

Geschied- en Heemkundige Kring De Klonkviool, Houthalen-Helchteren, "Sporen van de Groote Oorlog in Houthalen" (project)

Boek, tentoonstelling en kerkhofgids specifiek over Houthalen, educatieve vertelplaten over oorlog in België en sporen ervan in Houthalen.

Erfgoedkring Wiosello, Lanaken, "Quis separabit. 1918 - een Iers graf in Veldwezelt" (project)

Publicatie, lezing en tentoonstelling in 2018 rond W. G Pigott, een Brits/lers oorlogsvrijwilliger die het leven liet aan de elektrische draad in Veldwezelt op 19.09.1918.

Gemeente Leopoldsburg, "Ontwikkeling van een mobiele app. De Groote Oorlog in Leopoldsburg" (project)

In het najaar van 2O14 pakte de gemeente Leopoldsburg uit met een gezinsvriendelijke mobiele applicatie over 'De Groote Oorlog in Leopoldsburg', aansluitend op een wandelroute doorheen de gemeente in het kader van WO l.

Raad voor Cultuur en Kunst, Lommel, "Kleine verhalen in een Groote Oorlog. 1914-2014. Een eeuw tussen heide en hoop"

Het project begon met een startdag op zondag 27 april, tevens ook de start van de Week van de Amateurkunsten. Deze startdag vond plaats op de Duitse Militaire Begraafplaats in Lommel. Dit werd een gebeuren met tentoonstellingen, woord, dans en muziek. Op deze startdag volgde een projectmaand die in het teken stond van de herdenking van WO l.

Gemeente Lummen, "Herdenking WO I in Lummen" (project)

De jaarlijkse herdenkingen van de Slag van Lummen en de 11 november-herdenkingen zijn telkens inspirerende plechtigheden die iedereen toelaten om op een gepaste manier alle oorlogsellende te herdenken en de slachtoffers van de oorlogen te eren. Naar aanleiding van '100 jaar Groote Oorlog' wilde Lummen in 2014 een aantal extra activiteiten organiseren en bestaande activiteiten in het teken zetten van deze herdenking.

Musica vzw, Neerpelt, "Klankroute. De Groote Oorlog in Noord-Limburg" (project)

De subsidieaanvraag betreft een grensoverschrijdende fietsroute en mobiele applicatie met als thema 'de Grote Oorlog in Noord-Limburg'. Deze cultuurhistorische thematiek werd vanuit een artistiek oogpunt benaderd: hoe kunnen de lokale verhalen en gebeurtenissen uit 1914-1918 tot klanken gebracht worden? Welk relevant klankmateriaal (interviews, partituren, geluidsopnames, klinkende voorwerpen, enz.) is er overgeleverd?

Stad Peer, "WO I de beleving in Peer" (project)

Het project is een fietstocht uitgestippeld langs Peerse wegen om stil te staan bij de oorlogsmonumenten en om herinneringen aan het verleden om te bouwen tot het heden. Deze herdenkingsplaatsen worden toegelicht in een fietsbrochure.  De fietstocht zal voor de komende 4 jaar gebruikt kunnen worden. Daarnaast krijgt WOI gedurende 4 jaar een plaats in het cultuurprogramma van BICC d.m.v. schoolvoorstellingen, gespreksavonden, muziek en dans en een leerrijke cultuurreis.

Gemeente Riemst, "Riemst en de Groote Oorlog" (project)

Om de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog op passende wijze te gedenken, organiseerde het gemeentebestuur van Riemst doorheen 2014 verschillende activiteiten: herdenking moord op Jean Derriks en Anna Poswick-Reggers te Kanne, tentoonstelling ‘Oorlog  '14-'18 in Val-Meer’, 2 publicaties, culturele activiteiten...

Stad Sint-Truiden, "Sint-Truiden in de Eerste Wereldoorlog" (project)

Het project 'Sint-Truiden in de Eerste Wereldoorlog' bevatte een aantal activiteiten die zich situeren van september tot november 2014 en een geheel vormen: Spel Dilemma 14/18 voor jeugdverenigingen, getuigenissen van oud-strijders in de scholen, toeristische wandeling, lezingen en concert…


 

Oproep 1 oktober 2013

Gemeentebestuur As, "WO I in As: over vliegtuigen, piloten en oorlogsherinneringen" (project)

Bedoeling was om doorheen het jaar 2014 verschillende activiteiten te organiseren. Eén van de hoofdthema's was het voormalige (Duitse) militaire vliegveld van As. Hierrond werd een tentoonstelling met historische foto's en een maquette van het vliegveld opgezet. Aan de tentoonstelling werden ook geleide plaatsbezoeken gekoppeld en werd er een geschiedkundig boek over het vliegveld en het dagelijkse leven tijdens WO I is As uitgegeven. De oudstrijdersvlag kreeg na de noodzakelijke conservatie een permantente plaats in het museum. Daarnaast vonden er ook enkele thematische cultuurvoorstellingen plaats: een theatervoorstelling, filmavonden, muzikaal optreden met aangepaste WO I-oorlogsmuziek. 

Koninklijke Vereniging van Limburgse Schrijvers, Beringen, "WO I in woord en beeld" (project)

Tentoonstelling met Roger Madamske, werken over WO l, waarbij Limburgse schrijvers gedichten, haiku's of zinsneden bij schreven. Ook jongeren die in Beringen reeds laureaat waren in de poëziewedstrijd namen deel. Daarnaast gaven volgende personen een lezing: Drs Geert Verbeet uit Maastricht over WO I in de beide Limburgen, Marc Bertrands over WO I in Beverlo, voorzitter Heemkunde Beverlo en Chris Cierpial over WO I in Beringen, voorzitter Heemkunde Beringen. Dit alles in samenwerking met de cultuurdienst van Beringen.

vzw Bilisium, Bilzen, "De eerste Wereldoorlog in Bilzen" (project)

Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog plande Bilisium een aantal activiteiten in Groot-Bilzen. Een onderdeel van dit project was de uitgave van een lokaal-historisch werk over het leven in Bilzen in de periode 1914-1918. Het boek behandelde de gebeurtenissen in Bilzen tijdens de oorlogsjaren, de oorlogsslachtoffers, de voedselhulp, de Bilzerse soldaten enz. Gelijklopend vonden twee tentoonstellingen plaats, één in Bilzen-centrum en één in de
deelgemeente Grote-Spouwen. Er werd een oproep gedaan onder de lokale bevolking naar relevante WO I-stukken. Aanvullend hierop vonden in het najaar een tweetal lezingen plaats over de Eerste Wereldoorlog: over de Duitse inval in Limburg en naar de weerslag op het leven in Bilzen tijdens WO l. De initiatieven rond de herdenking van WOI werden uitgebreid onder de aandacht gebracht van de plaatselijke onderwijsinstellingen. 

Davidsfonds, Dilsen-Stkkem, "Nacht van de Geschiedenis" (project)

Op 25 maart 2014 bracht Davidsfonds Dilsen-Stokkem in samenwerking met Davidsfonds Maasmechelen, de Stedelijke Academie voor Woord, Muziek en Dans en het koor Cantabile uit Dilsen-Stokkem een avondvullend programma rond de herdenking van 100 jaar WO I. Het via de plaatselijke heemkundige kringen en de afdelingen van het Davidsfonds verzamelde authentieke materiaal dat gebruikt werd tijdens de ‘Nacht van de Geschiedenis’, werd later door de 5de en de 6de jaars leerlingen van de Stedelijke Humaniora Dilsen o.l.v. leerkrachten informatica en met de logistieke ondersteuning van de stad, gedigitaliseerd. Tevens was het de bedoeling dat de leerkrachten geschiedenis dit materiaal in de geschiedenisles integreerden. Nadien werd uit het verwerkte materiaal een keuze gemaakt waarrond de leerlingen via groepswerk een presentatie samenstelden over de sociale, economische en maatschappelijke impact van WO I op de plaatselijke bevolking. Deze presentaties werden n.a.v. 50 jaar Stedelijke Humaniora Dilsen via een toonmoment op het einde van het jaar aan de plaatselelijke bevolking getoond.

Stadsbestuur Halen, "Wandeling Zilveren Helmenroute" (investering)

De wandelroute 'Zilveren Helmenroute' van 9 km werd uitgebreid langs de Mettenberg en met bezoek aan voormalig Duits Kerkhof. De Mettenberg is hoogste punt van Halen en geeft uitzicht op het volledig slagveld. Op de wandeling werden infozuilen volgens de provinciale Kastanje-stijl geplaatst. De volledige wandeling werd ter beschikking gesteld in de vorm van gedrukte kaart, bewegwijzering en als app voor tablet en smartphone. Met een tijdelijk project werd het terrein van het verdwenen Duits Kerkhof voor een beperkte periode opengesteld. Het project wilde zo eer brengen aan de Duitse gesneuvelden. 

Museum Slag der Zilveren Helmen, Halen "Met oog en oor naar 100 jaar WO I" (investering)

Het Museum ‘Slag der Zilveren Helmen’ wilde zich extra inspannen om de toegankelijkheid te vergroten, door ‘aanpassingsmaatregelen’ te nemen met als doel een maximale cultuur- erfgoedontsluiting te bewerkstelligen. De reden daarvoor was dat zij de laatste jaren steeds in stijgende lijn méér en méér zowel nationale als internationale belangstelling koesteren. Daarnaast vormde het educatieve luik een belangrijke pijler.

Museum Slag der Zilveren Helmen, Halen "In de ban van WO I" (project)

In 2014 werd herdacht dat precies 100 jaar geleden de laatste cavalerieslag van het Westen in Halen uitgevoerd werd. Ter gelegenheid van deze dag werd een specifiek herdenkingsprogramma uitgewerkt dat dit moet benadrukken. Uiteraard kaderde dit binnen een breder VREDES kader. Een greep uit de geplande activiteiten: historische slagveldwandelingen en fietstochten, re-enactment, groots herdenkingsweekend 8 tot 12 augustus 2014...

Werkgroep De Groote Oorlog rond de Kluis, "De Groote Oorlog rond de Kluis" (project)

De werkgroep bestaat uit een samenwerking van verschillende Noord-Limburgse heemkringen en betrekt ook de Nederlandse zijde. Het project ‘De Groote Oorlog rond de Kluis 1914-1918’ wil de herdenking van Wereldoorlog I, naast het evidente Belgisch, Vlaams en algemeen Limburgs kader, terugbrengen op het regionaal (lokaal) grensoverschrijdend (BE/NL) niveau. Door middel van 5 goed afgewogen thematische en chronologische deelprojecten in de periode 2014-2018 wordt een zoveel mogelijke studie en herbeleving van deze belangrijke historische gebeurtenis gerealiseerd. Naast de jaarlijkse deelpublicaties in brochurevorm en jaarlijkse tentoonstelling wil de projectgroep focussen op activiteiten waarbij de bevolking op een interactieve vorm wordt betrokken (fiets -en wandelroutes, workshops, lezingen, schoolprojecten,...) Er wordt een uniek boek over 'spionage en gebeurtenissen rond de draad' in de regio samengesteld en uitgegeven. De thema's zijn: 2014 – ‘Militaire acties Generaal De Schepper rond de Kluis’, 2015 – ‘Den Doodendraad in onze regio’, 2016 – ‘Spionage aan de grens’, 2017 - ‘Dagelijks leven in onze regio’, 2018 – ‘Wapenstilstand en treinramp in Hamont’. 

Daltonschool 2, Hasselt, "De Bal" (project)

Bedoeling was om WO I te herdenken en een eerbetoon aan de gesneuvelde soldaten tijdens WO 1 te brengen samen met de kinderen en ouders. Om dit op een leerrijke en actieve manier te doen, werd er een film met als vertrekpunt WO I gemaakt; aansluitend bij dit thema werden thema's als ruzie, verdraagzaamheid, vrede... behandeld. In de klaspraktijk werd er bij de oudere kinderen dieper ingegaan op WO I. Daarnaast gingen de leerlingen het monument dat vlakbij de school ligt onderhouden en kwam er een permanente muurschildering van een margriet (het overkoepelend logo voor WO I in Limburg) op de speelplaats. 

Toneelvereniging Berk & Breem, Hechtel-Eksel, "Herdenking WO I" (project)

In september 1914 werden een 25-tal boerderijen platgebrand met inboedel en vee als vergeldingsactie van de Partizanen. De gruwel van de “Brand van de Locht” was het uitgangspunt van dit project. Een korte film over dit gebeuren, opgenomen  n.a.v. een evocatie, gebracht door Berk&Breem, werd geduid. Gevolgd door oorlogsliederen die de sfeer versterkten met als orgelpunt een monoloog (Kerstmis 1914 van Ron Langenus) over Ekselse soldaten die door woede en frustratie overmand, zich opgaf om te gaan strijden aan het front. Het geheel van de voorstelling omvatte ook een tentoonstelling van de Heemkundige Kring met authentiek materiaal.

Gemeentebestuur Heers, "Kleine Heerse verhalen in een Groote Oorlog" (project)

Het gemeentebestuur wilde samen met de plaatselijke afdeling Heemkunde en de lokale afdelingen van de Nationale Strijders Bond informatie, foto's en faits divers vezamelen van wat er zich tijdens WO I in de verschillende deelgemeenten van Heers heeft afgespeeld. Doel was een beeld te creëren van hoe de mensen in de gemeente geleefd hebben in de periode 1914-1918; welke de invloed geweest is van de Groote Oorlog op het dagelijkse leven in de gemeente. Dit resulteerde uiteindelijk in een rondreizende tentoonstelling die gratis te bezichtigen viel op verschillende plaatsen in de gemeente, alsook een publicatie. Voor de basisscholen werd er een lesmap ‘WO I door de ogen van een kind’ ontwikkeld.

Heemkunde Groot-Heers, "Meester Vanwinkel van Heks en zijn Monographie der gemeente Hex gedurende den oorlog" (project)

MeesterVanwinkel - de vader van Ludovic Vanwinkel, de jeugdschrijver die beter bekend is onder zijn pseudoniem Lod. Lavki - was ten tijde van de eerste wereldoorlog onderwijzer en gemeentesecretaris in Heks.  ln 1920 stelde hij zijn herinneringen aan de gebeurtenissen in Heks tijdens de oorlogsjaren op schrift in een manuscript van circa 70 bladzijden. Heemkunde Groot-Heers gaf dit document opnieuw uit in een verzorgde uitgave, met een historisch wetenschappelijke duiding bij de gebeurtenissen die de kronikeur vermeldde. In de loop van 2014 organiseertde Heemkunde Groot-Heers ook een reeks van drie voordrachten over het leven tijdens WO I in Heers.

Heemkundige Kring Heppen, "Herdenking 100 jaar Eerste Wereldoorlog in Heppen - Heppense Oudstrijders" (project)

ln 2014 bracht de Heemkundige Kring van Heppen een boek uit over de oudstrijders uit Heppen die meegevochten hebben in WO I en over de Heppenaars die door de Duitsers werden weggevoerd. 91 inwoners van Heppen gingen vechten aan het front, 7 van hen sneuvelden. Het is voor de eerste maal dat al hun verhalen en gegevens verzameld  en gebundeld werden in één publicatie. Hieraan werd ook een tentoonstelling gekoppeld waarin dit verhaal op een aantrekkelijke en educatieve wijze verteld werd.

Bibliotheek,Herk-de-Stad, "De Groote Oorlog in Herk" (project)

Het project had aandacht voor het dagelijkse leven in Herk-de-Stad tijdens WO I. Om dit verhaal te vertellen werd er gebruikt gemaakt van nog nooit eerder ontsloten bronnen: foto's van Louis Strauven (beroepsfotograaf uit die tijd), het lokale weekblad "Nieuws der Week", Annalen van de Ursulinnen, authentieke getuigenissen... Naast een tentoonstelling en een publicatie werd er een (toeristische) geocache-route uitgewerkt langs 10 locaties in Groot Herk en ontwikkelde de gemeente een educatief programma voor het lager en secundair onderwijs.

Documentatiecentrum "De Graef", Kuringen "Kuringen 14/18" (project)

Langs het bestaande wandeltraject rond Prinsenhof (2,5 km) werd via infopanelen (een 30-tal) het leven en leed van de dorpsbewoners verteld. Basis voor dit verhaal vormde een monografie van een soldaat-onderwijzer dat bezorgd werd aan het documentatiecentrum. Het verhaal begint in de jaren 1913 waar een toelichting werd geven over hoe Kuringen en zijn bevolking in het rustige en landelijke gebied leefden aan de vooravond van de ‘grootte oorlog’, en gaat door tot aan het einde van 1919. Het wandeltraject werd op 11 november 2014 plechtig geopend. Door toeristische en educatieve wandelingen op maat wil het project zoveel mogelijk mensen bereiken. Gekoppeld aan het wandeltraject werd elke gesneuvelde soldaat op een gepaste manier geëerd en vonden er verschillende randactiviteiten plaats om het project onder de aandacht te brengen: geocaching, publicaties, kunstprojecten...

Gemeente Lanaken, "Op stap langs de Groote Oorlog in Lanaken" (investering)

Tijdens de Groote Oorlog werden er in Lanaken grote vernielingen aangebracht. Het Lanaken van nu is maar een schim van wat het voor de Eerste Wereldoorlog was, wordt in Lanaken wel eens verteld. De gemeente zal in de periode 2014-2018 op een achttal plaatsen infoborden over de oorlog plaatsen. Die borden, samen met een laagdrempelige wandel- of fietskaart laten toe om de passanten en recreanten te informeren over het Lanaken van 100 jaar geleden. Bij elk bord dat onthuld wordt, hoort ook een laagdrempelige activiteit. Voor de infoborden wordt vertrokken van het concept Kastanje. 

Gemeente Lanaken, "Op zoek naar de Groote Oorlog in Lanaken" (project)

Vertrokken wordt van het lokale verhaal, de specifieke gebeurtenissen in Lanaken en het dagdagelijkse leven van de gewone man. Op het programma staat tussen 2014 en 2018 elk jaar een publicatie, in verschillende thema's opgesplitst. De publicaties vormen samen een reeks van vijf cahiers. Deze vijf publicaties worden thematisch ingevuld, volgens de thema's die tijdens de verschillende jaren aan bod komen: 2014: de inval, 2015: de elektrische draad, 2016: het dagelijks leven, 2017: Lanakense soldaten, 2018: bevrijding en herinnering. Aan de voorstelling van de publicatie worden publieksactiviteiten gekoppeld. Verder staan er activiteiten voor het onderwijs op het programma.

Gemeente Leopoldsburg, "Tentoonstelling: De Groote Oorlog in Leopoldsburg" (project)

ln 2014 pakte de gemeente Leopoldsburg uit met een tentoonstelling over 'De Groote Oorlog in Leopoldsburg'. Het uitgangspunt was om de tentoonstelling inhoudelijk op een professionele, educatieve, hedendaagse en toegankelijke manier in te vullen en uit te werken, om op die manier de inwoners van Leopoldsburg, scholen en toeristen bewust te maken van de Eerste Wereldoorlog en de impact daarvan op de gemeente. In de tentoonstelling werd aandacht besteed aan de betekenis van WO l, zowel voor de wereld als voor de gemeente, aan de Duitse bezetting van Leopoldsburg, de veldtocht van generaal Deschepper, de smokkelactiviteiten ((den draad') en het gifgas dat hier door de Duitsers uitgetest werd. Ook werd ingegaan op de nasleep van de oorlog in Leopoldsburg

Museum Kamp van Beverlo, Leopoldsburg "Herinrichting zaal 2 van het Museum, in het kader van WO I" (investering)

ln 2014 werd zaal 2 van het Museum Kamp van Beverlo in Leopoldsburg volledig heringericht met als thema WO I. Gezien het unieke militaire erfgoed dat binnen de gemeente aanwezig was en het bijzondere verhaal dat er rond WO I verteld kan worden, wilde het museum hier specifieke aandacht aan besteden in zijn permanente collectie. De herinrichting van de zaal kan gezien worden als een eerste stap in de vernieuwing van het museum.

Campus Atheneum Leopoldsburg, "Week van de Amateurkunsten - Wereldoorlog I" (project)

De school (basisschool, middenschool en bovenbouw) nam deel aan de ‘Week van de Amateurskunsten’ met als thema WO I. Elk facet van het project werd uitgevoerd door de leerlingen. Er waren verschillende onderdelen: poëzie en sketches uit WO I, EHBO post met authentieke kleding en materiaal, kunstprojecten van/door/met leerlingen,... Met dit project wilde de school een eerbetoon brengen aan de oorlogslachtoffers en de jeugd bewustmaken wat oorlog is.

Vtb Kultuur Limburg, "Limburg in de Groote Oorlog" (project)

vtb Kultuur Limburg wilde in de rand van het militair gebeuren (politiek, strategie enz.) verslag brengen over de menselijke kant van de tragedie. ‘De Groote Oorlog’ en de invloed op de kleine man en vrouw in zijn Limburgse stad of dorp: kunststromingen, vrouwen en kinderen (kindsoldaten), poëzie, muziek.. vtb Kultuur wilde dit doen aan de hand van kwalitatieve lezingen en uitstappen. 

Limburgse Studies vzw, "Burgerslachtoffers in Limburg tijdens WO I" (project)

Dit project vestigde de aandacht op de burgerslachtoffers die tijdens de Eerste Wereldoorlog in Limburg gevallen zijn. De oorlog speelde zich immers niet alleen aan het front af, maar ook in onze dorpen. Op verschillende plaatsen wordt gewerkt aan de herdenking van gesneuvelden en oudstrijders, maar de burgers die ten gevolge van oorlogshandelingen het leven lieten dreigden vergeten te worden. De resultaten van het onderzoek werden verwerkt in een lesbrief, een ontmoetingsdag en een publicatie (met een overzicht van de slachtoffers en een selectie van de sporen van de herdenkingscultuur rond de Limburgse burgerslachtoffers).  

Geschied- en heemkundige kring Groot-Lummen, "Lummen en (West-)Limburg tijdens de Eerste Wereldoorlog" (project)

De markantste gebeurtenis is de brand van Lummen op 18 augustus 1914. De helft van het dorp werd platgebrand. Hierrond organiseerde de Geschied- en heemkundige kring een tentoonstelling en een (geleide) wandeling doorheen Lummen. Bij het project hoorde ook de publicatie van hoofdonderwijzer Karel Thiels. Hij schreef een eeuw geleden niet alleen het Lummense verhaal, maar het verhaal van West-Limburg, Limburg, België, zelfs van Europa. Een lesmap gaf de Lummense scholen de kans om voor de herdenking van de Groote Oorlog te vertrekken van de lokale situatie

Stad Maaseik, "Pijn en heling in WO I" (project)

De Stad Maaseik was tijdens WOI een bezette stad en vocht bijgevolg niet actief mee in de oorlog. Toch speelde de stad Maaseik een belangrijke rol in ondermeer de ziekteverzorging en de opvang van slachtoffers. De tentoonstelling ‘Pijn en heling in WOI’ wilde een algemeen beeld geven van Maaseik als bezette stad. De stad grenst rechtstreeks aan Nederland, waardoor ook de relatie met het neutrale land onontbeerlijk was in dit project. Hierbij speelde vooral de dodendraad een cruciale rol. Heel wat mensen sneuvelden of raakten gewond tijdens WOI en niet altijd door de meest voor de hand liggende oorzaken. De evolutie in de geneeskunde tijdens de oorlogsjaren speelde een cruciale rol voor de overlevingskans van de gewonden.

Gemeente Maasmechelen, "De Groote Oorlog in de fusiegemeente Maasmechelen" (project)

Het gemeentebestuur wilde de Groote Oorlog herdenken met een gevarieerd aanbod van lezingen, film en theater en educatieve initiatieven naar scholen en geïnteresseerden. Met een interactieve tentoonstelling werd het dagdagelijkse leven van de inwoners van de fusiegemeente
Maasmechelen in beeld gebracht. Er werd aandacht besteed aan de onvoldoende gekende loopgraven en schietoefening op de Mechelse Heide. In samenwerking met Agentschap Bossen en Natuur en het Regionaal Landschap werd er een wandelroute uitgestippeld in de Mechelse Heide. In dit gebied bevinden zich nog restanten van een Duits oefenterrein. Dit oefenterrein stond ook in verbinding met het vroegere vliegveld in As. Verder werden de oorlogsmonumenten aangepakt en kregen ze een verfraaiingsbeurt. Deze werden door  wandel - en fietsroutes verder ontsloten. 

Campus Tichelrij, Sint-Truiden "De Groote Oorlog in Sint-Truiden" (project)

Tijdens verschillende lessen (Nederlands, geschiedenis, plastische opvoeding, Frans, Engels en levensbeschouwelijke vakken) werden de leerlingen (van de 1ste, 2de en 3de graad ASO) in contact gebracht met de geschiedenis en de beleving van Wereldoorlog I. De focus lag op de dagdagelijkse verhalen. De leerlingen gingen hun eigen gevoelens en ervaringen op een creatieve manier vorm geven (door middel van teksten, kunstwerken, poëzie, filmpjes, foto's, collages, ... ). Al deze producten worden gebundeld in een boek en werden tentoongesteld. De leerlingen van 6 humane wetenschappen probeerden voor hun onderzoeksopdracht het leven van lokale ‘helden’ tijdens Wereldoorlog I te reconstrueren aan de hand van archiefmateriaal. Daarnaast brachten de leerlingen deze personen (de lokale helden) terug tot leven in het stadsbeeld. Lezingen voor de leerlingen en geïnteresseerden zorgden voor extra inhoud. 

Stad Tongeren, "De Groote Oorlog, veraf maar toch zo dichtbij" (project)

De stad organiseerde een tentoonstelling over Tongeren en Tongenaren in 1914-1918. De tentoonstelling ging dieper in op de algemene geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog maar de focus lag voornamelijk op het lokale verhaal. Het was echter niet de bedoeling om een saaie opeenvolging van veldslagen te geven maar eerder een combinatie te maken van historische informatie en het verhaal van de 'kleine man'. Het doel was een hedendaagse belevingsvolle (o.a. ensceneringen, geluidseffecten, lichteffecten, ...) tentoonstelling te ontwerpen die boeiend was voor jong en oud.

Toerisme Voerstreek vzw, "Na 100 jaar bepaalt WO I nog altijd het uitzicht van de Voerstreek" (project)

Een boek waarin de impact van WO I uitvoerig werd besproken heeft aandacht voor het dagelijkse leven in Voeren, de elektrische draad, de spoorwegverbinding door Voeren,... Daarnaast werden er 3 themawandelingen (in Moelingen, Sint-Martens-Voeren/Sint-Pieters-Voeren en Teuven/Remersdaal) uitgestippeld langs sites die herinneren aan WO I. De trajecten lopen zoveel mogelijk via het wandelroutenetwerk van de Voerstreek. De themawandelingen werden aangeboden op een kaart met daarbij een beschrijving van de sites.

Gemeentebestuur Zonhoven, "De Groote Oorlog in Zonhoven 1914-1918" (project)

Het project startte met een tentoonstelling rond WO I en de gevolgen hiervan voor Zonhoven en zijn inwoners. Daar sloot ook een geleide rondleiding bij aan voor de Zonhovense leerlingen van het 5de en 6de leerjaar. Als tweede deel liet de gemeente de Zonhovenaren de oorlog opnieuw beleven aan de hand van de Oorlogsaffiches die in de periode 1914-1918 opgehangen werden in de gemeente. ledere affiche werd gekaderd dmv een korte tekst. De teksten worden samen met de affiches gepubliceerd in het gemeentelijk infoblad 'De Zonhovenaar'. Dit loopt over een periode van 4 iaar. Gelijktijdig met de tentoonstelling werden er cultuurvoorstellingen en lezingen georganiseerd.

 

Oproep 1 april 2013

Stadsbestuur Bree (Bibliotheek), “Sporen van de Groote Oorlog in Bree”  (project)

De gemeente wilde de impact van de ‘Groote Oorlog’ op de lokale gemeenschap tonen, vertrekkend van historische documenten (foto’s, brieven, objecten,…). Het project omvatte een tentoonstelling, creatieve workshops, een GPS-tocht doorheen Bree langs WO I-relicten, een fietstocht naar de dodendraad, auteurslezingen en een afsluitende theatervoorstelling. De uitwerking van het volledige project gebeurde in nauwe samenwerking met leerlingen van het secundair onderwijs, eveneens het doelpubliek van het project. Het project was ook een gelegenheid om vertrekkend vanuit gekende lokale verhalen de Breeënaar uit te dagen op zoek te gaan naar nieuwe verhalen uit WO I.

Vzw Haelen 1914-2014, “VerHAELEN 1914-2014. Kleine mensen in de Groote Oorlog “(project)

De vzw Haelen 1914-2014 wilde in de periode april-november 2014 een reeks van evenementen organiseren om zo de aandacht te trekken van de bevolking, de toerist en de meerwaardezoeker in verband met de 100-jarige herdenking van de Slag der Zilveren Helmen: een tentoonstelling in het museum “Slag der Zilveren Helmen”, een toeristisch belevingsparcours, een wetenschappelijke studie over het dagelijkse leven in Halen, een jongerenproject… De focus lag niet op het herschrijven van de geschiedenis, maar op het dagelijkse leven van de burger in Halen en de omliggende regio tijdens deze periode.

Erfgoed Sint-Lambrechts-Herk, “Herdenking Eerste Wereldoorlog in Sint-Lambrechts-Herk” 

Erfgoed Sint-Lambrechts-Herk wilde voor de derde graad van het lager onderwijs een lesbrief uitwerken waarmee leerkrachten in verschillende klassen aan de slag konden rond het thema ‘Limburg 1914-1918. Kleine verhalen in een Groote Oorlog’. In de lesbrief werd aan de hand van foto’s en brieven ingegaan op de Eerste Wereldoorlog en de impact die deze oorlog had op het dagelijkse leven van kinderen in Sint-Lambrechts-Herk. Daarnaast namen de kinderen van de derde graad van het lager onderwijs ook actief deel aan de jaarlijkse herdenking aan het oorlogsmonument in Sint-Lambrechts-Herk. De vereniging hoopte zo de jaarlijkse herdenking te herwaarderen.

 


Andere nieuwsberichten

Extra helm in Pasewalk (D)
Herdenkingsweekend 'Slag der Zilveren Helmen' (Halen)
Limburg 1914-1918. Kleine verhalen in een Groote Oorlog.
100 jaar wapenstilstand, 4 jaar herdenking
Wapenstilstand in Limburg in 1918
'Grensgeval' herdenkt treinontploffing in Hamont
Stijn Meuris vertelt kleine verhalen uit de Groote Oorlog
Expo Dit Zien Wij in Diepenbeek
Expo Dit Zien Wij in Lommel
Geniet mee van de opening en prijsuitreiking van 'Dit Zien Wij'
Expo 'Dit zien wij'
Fotowedstrijd groot succes
Studenten fotografie brengen Limburg in beeld
Studenten creatief aan de slag met (potentieel) Limburgs Erfgoed
Limburg1914-1918: beste erfgoedproject ter wereld
Dit Zien Wij - Fotowedstrijd
Open Monumentendag
Fietsen langs klaprozen en margrieten
3 subsidiedossiers goedgekeurd
'Limburg1914-1918' Best Achievement Award
Opening 'Helmen' in Halen - 15 mei
Limburg 1914-1918 geselecteerd voor Europese prijs!
5 subsidieaanvragen WO I goedgekeurd (call oktober 2015)
Oproep subsidies WO I: ook infrastructuurwerken!
6 subsidieaanvragen WO I goedgekeurd (call april 2015)
Definitieve locatie helmen
DVD 'Kleine verhalen in een Groote Oorlog'
Laatste halte voor succesvolle Limburgse WO I-tentoonstelling
‘Limburg 1914-1918' internationaal bekroond door Europa Nostra
Betonnen Stahlhelmen uit expo Limburg 1914-1918 zwermen uit over heel Limburg
Workshop Digital Storytelling WO I
Educatief pakket basisonderwijs
Rondreizende rollup tentoonstelling Limburg: reserveer tijdig
Volg dagelijks het verhaal van Mathilde Paukens
Dagboek van Kolonel Marcel Sodermans
Limburgse klokken luiden ter herdenking WO I
17 subsidieaanvragen WO I goedgekeurd
Rol beide Limburgen (BE/NL) in WOI
Promotie van je project?
Opendeur Landcomponent 18 mei 2014
Stijn Meuris brengt performance over WO I in Limburg
Nieuwe publicatie
24 Limburgse oorlogsgedenktekens beschermd als monument
Pijn en heling tijdens WO I
Ook in 2014 ondersteuning voor lokale WO I-projecten!
"Gedode en tot dwangarbeid veroordeelde burgers"
Oplijsting van alle Belgische WO I slachtoffers
29 projecten WO I goedgekeurd
Een Limburgse blik op het IJzerfront
Online tool voor herinneringseducatie
"De herinnering blijft"
Dilemma 14/18: een leuk inleefspel voor jongeren...
Limburgse verhalen opgenomen in Europeana1914-1918
Gloednieuwe overzichtskaart van de Grote Oorlog
"ORD"-stenen in Moelingen...
Website Belgisch vluchtelingenkamp in Uden (NL)
Goedgekeurde subsidieaanvragen oproep 1 april 2013
Subsidieaanvraag WO I-project: 1 oktober 2013!
Vernieuwde publiekswebsite Erfgoedplus.be gelanceerd
Herbekijk het Limburgs verhaal in Ten Oorlog
Federale website rond WO I in België
Boekreview bronnengids WO I in Limburg
3 juni: Limburgs WO I-verhaal in tv-reeks
Guldenboek der vuurkaart
Collectiedag WO I in Limburg: een eerste verhaal
Collectiedag WO I: een groot succes!
Helpende handen gezocht voor WO I collectiedag
Verslaggeving vanuit Nederlandse hoek over WO I
TV-programma "Ten Oorlog" filmt in Genk
Een fictief soldaat op facebook vertelt over WO I
Collectiedag WO I (Hasselt)
Met een kodak naar het IJzerfront. De oorlogsfoto's van Jean Pecher.
Oproep verhalen over Belgenkamp in Harderwijk (NL)
Ontmoetingsdag WO I in Limburg: terugblik
Bronnengids Limburg 1914-1918
1 april: deadline subsidieaanvraag WO I-projecten (eerste oproep)
Europeana en de Eerste Wereldoorlog
Subsidiereglement WO I in Limburg